Terms of use - Multisport

Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КАРТА MULTISPORT И КАРТИ MULTISPORT KIDS

I.    Дефиниции

‘Бенефит Системс’

означава Бенефит Системс България ООД, ЕИК 203418971, със седалище и адрес на управление в гр. София 1612, р-н Красно село, ул. Юнак 11-13, ет.1;

‘Карта MultiSport’

означава пластмасов документ с индивидуален номер, който е собственост на Бенефит Системс. Карта MultiSport се издава поименно само на лица на възраст над 18 години и не може да се преотстъпва на трети лица. При определени условия, предвидени в съответните договори, Карта MultiSport може да се издаде на лице на възраст между 16 и 18г. На едно лице може да се издаде и предостави за ползване само една Карта MultiSport;

‘Карта MultiSport LITE

означава пластмасов документ с индивидуален номер, който е собственост на Бенефит Системс. Карта MultiSport LITE се издава поименно само на лица на възраст над 18 години и не може да се преотстъпва на трети лица. При определени условия, предвидени в съответните договори, Карта MultiSport LITE може да се издаде на лице на възраст между 16 и 18г. На едно лице може да се издаде и предостави за ползване само една Карта MultiSport LITE.

Ако не е посочено друго, всички условия, свързани с карта MultiSport се прилагат и по отношение на Карта MultiSport LITE и всички препратки към определението “Карта MultiSport са валидни за Карта MultiSport LITE.

‘Карта MultiSport KIDS’

означава пластмасов документ с индивидуален номер, който е собственост на Бенефит Системс. Карта MultiSport KIDS се издава поименно само на лица на възраст под 16 години и не може да се преотстъпва на трети лица. На едно лице може да се издаде и предостави за ползване само една Карта MultiSport KIDS;

‘Дигитална карта’
Означава функция на мобилното приложение, позволяваща създаване на персонализиран електронен запис в Приложението, който дава възможност на Ползвателя да се идентифицира при Посещение на Центъра вместо да използва Карта MultiSport или Карта MultiSport Lite. Ако не е посочено друго, всички условия, свързани с Картата MultiSport, съответно с карта MultiSport Lite, са валидни и приложими и спрямо Дигиталната карта.

‘Мобилно приложение’
Програма на Бенефит Системс, разработена да бъде инсталирана върху мобилни устройства, която позволява на Притежателя да търси Спортни обекти и да използва Дигиталната карта във връзка с програми MultiSport, достъпно под името My MultiSport в Google Play store и App Store.

‘Клиент’

oзначава търговски дружества, организации с нестопанска цел, еднолични търговци и други такива, които закупуват спортни и възстановителни услуги от Бенефит Системс, за да ги предоставят на техни служители и други лица, свързани с дейността на Клиента;

‘Спортен обект’

означава спортен център/плувен комплекс/фитнес център/тенис корт/зала за танци или друг подобен обект, в който се предоставят спортни и/или възстановителни услуги, които могат да бъдат ползвани чрез Карти MultiSport/MultiSport KIDS. Списък на всички Спортни центрове и информация за услугите, които могат да бъдат ползвани в съответните Спортни центрове, е публикувана на уебсайта на Бенефит Системс benefitsystems.bg;

‘Ползвател на Карта MultiSport’

означава лице на възраст над 16г., което притежава Карта MultiSport, издадена на нейно/негово име или което ползва Дигиталната карта.

‘Ползвател на Карта MultiSport KIDS’

oзначава лице на възраст до 16г., което притежава Карта MultiSport KIDS, издадена на нейно/негово име;

‘Документ за самоличност’

означава документ, издаден от компетентните държавни, общински, образователни или други институции, съдържащ име, фамилия и снимка на Ползвателя на Карта MultiSport/MultiSport KIDS (например лична карта, паспорт, шофьорска книжка, студентска лична карта, ученическа лична карта или бележник);

‘MultiSport Активности’

означава всички спортни и възстановителни услуги, които могат да бъдат ползвани от Ползватели на Карта MultiSport. Информация за всички услуги, които могат да бъдат ползвани от Ползвателите на Карти MultiSport, Спортните обекти, в които могат да бъдат ползвани, и условията за ползването им е публикувана на следната уебстраница: benefitsystems.bg. В случай че има специални условия за ползване на конкретна спортна или възстановителна услуга в конкретен Спортен обект, те се публикуват в секция „Детайли” за съответния Спортния обект;

‘MultiSport LITE Активности’

означава всички спортни и възстановителни услуги, които могат да бъдат ползвани от Ползватели на Карта MultiSport LITE. Информация за всички услуги, които могат да бъдат ползвани от Ползвателите на Карти MultiSport MultiSport LITE, Спортните обекти, в които могат да бъдат ползвани, и условията за ползването им е публикувана на следната уебстраница: benefitsystems.bg, „MultiSport LITE активности“. В случай че има специални условия за ползване на конкретна спортна или възстановителна услуга в конкретен Спортен обект, те се публикуват в секция „Детайли” за съответния Спортния обект.

‘MultiSport KIDS Активности’

означава всички спортни и възстановителни услуги, които могат да бъдат ползвани от Ползватели на Карти MultiSport KIDS. Информация за всички услуги, които могат да бъдат ползвани от Ползватели на Карти MultiSport KIDS, Спортните обекти, в които могат да бъдат ползвани, и условията за ползването им е публикувана на следната уебстраница: kids.benefitsystems.bg/ „MultiSport KIDS активности”. В случай че има специални условия за ползване на конкретна спортна или възстановителна услуга в конкретен Спортен обект, те се публикуват в секция „Детайли” за съответния Спортния обект.

II.   Предмет

Настоящите Условия за ползване на Карти MultiSport и Карти MultiSport KIDS („Условия“) уреждат отношенията между Бенефит Системс и Клиентите, свързани с използването на Карти MultiSport и Карти MultiSport KIDS.

III. Общи положения

1. Всеки Ползвател на Карта MultiSport на ден има право на едно посещение на един Спортен обект, при което посещение може да ползва само един вид MultiSport Aктивност.

2. Всеки Ползвател на Карта MultiSport KIDS на ден има право на едно посещение на един Спортен обект, при което посещение може да ползва само един вид MultiSport KIDS Aктивност.

3. Картите MultiSport/MultiSport KIDS не осигуряват безплатно ползване на екипировка и/или услуги на индивидуален треньор освен ако това не е изрично упоменато на уебсайта на Бенефит Системс benefitsystems.bg.

4. Картите MultiSport/MultiSport KIDS са собственост на Бенефит Системс и следва да бъдат върнати на Бенефит Системс, след като отпадне основанието за ползването им, включително, но не само, когато изтече срокът им на валидност, когато бъде прекратен договорът със съответния Клиент и др.

5. Всички Ползватели на Карти MultiSport и Карти MultiSport KIDS са длъжни да спазват правилата в Спортните обекти, които посещават.

6.  Ползвателите на Карти MultiSport и Карти MultiSport KIDS нямат право да използват Картите MultiSport/MultiSport KIDS по никакъв друг начин освен за да получат личен достъп до Спортните обекти, включително, но не само, нямат право да ги преотстъпват за ползване на други лица, включително посредством Мобилното приложение да търгуват с тях, да ги отдават под наем, да ги подаряват на други лица, да ги оставят за съхранение в Спортните обекти и др. под.

7. Ползвателите на Карти MultiSport и Карти MultiSport KIDS нямат право да правят каквито и да е промени в дизайна на Картите MultiSport/MultiSport KIDS.

8. Всяка загуба, повреда или кражба на Карта MultiSport/MultiSport KIDS трябва в рамките на 24 часа да бъде съобщена от съответния Ползвател на Клиента, а Клиентът веднага да уведоми Бенефит Системс. Изгубена Карта MultiSport/MultiSport KIDS, която бъде намерена впоследствие, следва да бъде изпратена незабавно на Бенефит Системс.

9. Лице, което ползва карта MultiSport за придружител, може да бъде посочвано, като придружител, само от един служител, нает от Клиента, в срока на действие на Договора между Бенефит Системс с Клиента.

10. Карта MultiSport KIDS за Ползвател на Карта MultiSport KIDS, може да бъде заявявана единствено от негов родител/настойник/попечител, който е служител, нает от Клиента в срока на действие на Договора между Бенефит Системс и Клиента.

11. Информация, свързана с достъпността на MultiSport Активностите, MultiSport KIDS Активностите и ползването на Картите MultiSport/MultiSport KIDS може да се получи на телефонен номер 0800 123 92.

12. Ползването в Спортните обекти на услуги извън MultiSport Активностите и MultiSport KIDS Активностите следва да се заплаща от Ползвателите на Карти MultiSport/MultiSport KIDS съгласно ценоразписа на съответния Спортен обект.

IV. Условия за достъп до Спортни обекти

13. Преди използването на услуга с Карта MultiSport в Спортен обект, Ползвателят на Карта MultiSport е длъжен да представя своята Карта MultiSport, Документ за самоличност и да отчита посещението си чрез електронния картов четец, поставен в Спортния обект, и/или да полага подпис във формуляр за посещения, който се намира в Спортния обект, където това се изисква.

14. При първото посещение в Спортен обект с Дигитална карта или при първо посещение след смяна на снимката на Ползвателя в Мобилното Приложение, служителят в Спортния обект следва да потвърди самоличността на Ползвателя, като Ползвателят следва да покаже на служителя в Спортния обект Мобилното приложение със своята снимка, имена и QR код, който се генерира преди използване на услугите в обекта . След потвърждаване на самоличността на Ползвателя, при всяко следващо посещение с Дигиталната карта в Спортен обект, не трябва да се изисква представяне на документ за самоличност.

При представяне на  Дигитална карта, чиято снимка не позволява безспорно потвърждаване на самоличността на Ползвателя, в Спортния център ще се изиска документ за самоличност.

15. Ползвателите на Карти MultiSport KIDS, които са на възраст под 7 (седем) години, се допускат до Спортния обект без представяне на Документ за самоличност, но само след като Ползвателят на Картата MultiSport KIDS или придружаващото го пълнолетно дееспособно лице съобщи името, фамилията и датата на раждане на Ползвателя и само ако данните съвпадат изцяло с информацията, отпечатана на представената Карта MultiSport KIDS. В тези случаи във формулярите за посещения (когато е необходимо) се подписва лицето, което придружава Ползвателя на Карта MultiSport KIDS.

16. Ползвателите на Карти MultiSport KIDS, които са на възраст над 7 (седем) години, получават достъп до Спортния обект, след като представят своята Карта MultiSport KIDS, Документ за самоличност и ако е необходимо, след като отчетат посещението си чрез електронния картов четец, поставен в Спортния обект . При липса на Документ за самоличност на Ползвател на Карти MultiSport KIDS, който е на възраст между 7 и 14 години, данните му се потвърждават от него и/или придружаващото го пълнолетно дееспособно лице по реда на предходната т.13. В случай че е необходим подпис във формуляр за посещения, който се намира в Спортния обект, този подпис може да бъде положен от Ползвателя на Картата MultiSport KIDS или от придружаващото го пълнолетно дееспособно лице.

17. Ползвателите на Карти MultiSport KIDS и Ползвателите на Карти MultiSport, които са на възраст между 16г. и 18г.,се допускат до Спортен обект само ако им е осигурен необходимия съгласно приложимото законодателство/правила на съответния Спортния обект придружител (ако такъв се изисква). Родителите/попечителите/настойниците на Ползватели на Карти MultiSport KIDS и на Ползватели на Карти MultiSport, които са на възраст между 16г. и 18г., са длъжни да осигурят необходимия надзор и контрол върху тях при достъпа им до Спортните обекти и ползването на MultiSport Активностите и MultiSport KIDS Активностите.

18. Ползвателите на Карти MultiSport/MultiSport KIDS може да не бъдат допускани до съответен Спортен обект, ако услугата, която желаят да ползват в този момент, е изцяло заета.

V.     Ракетни спортове

19. При упражняване на ракетен спорт (тенис, скуош, бадминтон, тенис на маса) се прилагат следните условия за използване на кортове и тенис маси: при използване на корт/маса от 2 (две) до 4 (четири) лица поне 2 (две) от които ползват спортната услуга посредством Карта MultiSport/MultiSport KIDS, не се заплаща нищо допълнително за корта/масата на място в Спортния обект. В случай, че само 1 (едно) от лицата, използващи корта/масата, притежава активна Карта MultiSport/MultiSport KIDS, другото(ите) лице(а) заплащат половината от цената за ползване на съответната спортна услуга директно на място в Спортния обект.

VI. Халотерапия (Солна терапия)

20. MultiSport KIDS активности, характеризиращи се с вид халотерапия (например солна стая за деца, солна терапия за деца и др. подобни), могат да бъдат посещавани от лица до 16-годишна възраст единствено ако тези лица са притежатели на активна Карта MultiSport KIDS.

21. В случай че правилата на съответния Спортен обект изискват Ползвателят на Карта MultiSport KIDS да бъде придружаван от пълнолетно дееспособно лице, то това пълнолетно дееспособно лице не е необходимо да заплаща придружителска такса. Всеки Ползвател на Карта MultiSport KIDS има право на един придружител, който да не заплаща допълнителна придружителска такса.

VI. Разни

22. Служителите на Спортните обекти и служителите на Бенефит Системс имат право да проверяват Документите за самоличност на Ползвателите на Карти MultiSport/MultiSport KIDS и при установено несъответствие с имената на съответната Карта MultiSport/MultiSport KIDS, могат да изискат предаването на съответната неправилно използвана Карта, а Бенефит Системс може да блокира съответната Карта MultiSport/MultiSport KIDS, т.е. да прекрати достъпа на съответния Ползвател до съответните услуги. Бенефит Системс може да блокира съответната Карта MultiSport/MultiSport KIDS и ако лицето, което фактически я ползва към момента на поискването й за проверка, откаже да представи Документ за самоличност.

23. Бенефит Системс не носи отговорност, в случай че Ползвател на Карта MultiSport/MultiSport KIDS претърпи някакви вреди в Спортен обект, докато ползва услуги посредством Kартата си MultiSport/MultiSport KIDS.

24. Настоящите Условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани от Бенефит Системс. Новите/изменени Условия влизат в сила от 1-о число на месеца, следващ публикуването им на уебстраницата benefitsystems.bg. Бенефит Системс се задължава да публикува на уебстраницата си benefitsystems.bg новите/изменени Условия до 15-о число на месеца, предхождащ влизането им в сила. Клиентите имат право да възразят срещу новите/изменени Условия до последно число на месеца, в който те са публикувани, като изпратят и-мейл до info@benefitsystems.bg. В случай че не подадат възражение срещу тях в посочения срок, новите/изменени Условия се считат за одобрени от Клиента.

25. Всички спорове, породени от настоящите Условия или отнасящи се до тях, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. София, България.

Последна актуализация: 02.11.2023 г.