Privacy Policy - Multisport

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ ЕООД, регистрирана в Българския търговски регистър под ЕИК: 203418971, със седалище гр. София 1612, р-н Красно село, ул. Юнак 11-13, ет.1, (по-надолу наричана „Бенефит системс“, „ние“, „нас“) се отнася изключително сериозно към защитата на личните данни. Ние полагаме всички необходими грижи и усилия, за да гарантираме, че личните ви данни се обработват според изискванията на приложимото законодателство, включително според РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните или “GDPR”).

Бенефит Системс поставя като приоритет сигурността на данните, съхранявани от нас. Ние сме разработили действащи политики и процедури в тази връзка. Провеждаме обучения на нашия персонал по отношение на защитата на лични данни, поверителността и сигурността на данните. В допълнение, ние одитираме регулярно моделите за сигурност по отношение на защитата, която гарантират за данните, съхранявани от нас.

За да предоставя услугите си, Бенефит Системс България обработва лични данни на физическите лица, които използват карти MultiSport (наричани още ползватели на карти MultiSport) в качеството си на администратор по смисъла, вложен в Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).

Целта на този документ е да информира ползвателите на карти MultiSport за:

– обхвата на личните данни, обработвани от Benefit Systems при предоставяне на услуги, правното основани за обработката, както и допълнителна информация, свързана с обработката;

– правата на ползватели на карти MultiSport по отношение на личните данни, обработвани от нас.

II. КАКВО ОЗНАЧАВА ЛИЧНИ ДАННИ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (например първо и последно име, електронна поща, име на работодател, и др.). Benefit Systems обработва ли чни дани за различни цели (вижте по-долу). Правното основание за събирането на данните, тяхната обработка и съхраняване може да бъде различно в зависимост от целта на тези операции.

Обработка е всяка операция или серия от операции, упражнявани върху личните данни (като събиране, съхранение, изтриване или пренос). Съгласно нашата политика ние събираме лични данни, само когато това е необходимо за конкретни цели.

III. ОТ КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ НУЖДАЕМ И ЗАЩО (ОБХВАТ НА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИТЕ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА)

Бенефит Системс обработва лични данни на ползватели на карти MultiSport (субекти на личните данни по смисъла на „GDPR“) при изпълнение на договори за предоставяне на услуги, подписани между Бенефит Системс и компании клиенти (обикновено работодатели). В частност:

1. За да издаде карта MultiSport на конкретен ползвател, Бенефит Системс събира първо име и фамилия на ползвателя, както и името на компанията клиент. Обикновено те са принтирани на картата MultiSport, заедно с уникалния номер на картата MultiSport;

2. Ако споразумението между Бенефит Системс и компанията клиент предвижда такса за преиздаване на карта MultiSport поради загуба/кражба/счупване/повреда, Бенефит Системс може да съхранява информация за броя случаи, в които конкретна карта е обявена за загубена/ открадната/счупена/повредена;

3. За да може ползвател на карта МultiSport да използва спортни, възстановителни и други услуги, включени в програмата MultiSport чрез издадената му/ѝ карта MultiSport, Бенефит Системс обработва информация за посетените спортни обекти, дати на посещения, какво и услугите, използвани от съответния ползвател на карта MultiSport. Тази информация се събира от служителите на спортните обекти, посетени от ползвателите на карти MultiSport. Нашите партньори, управляващи спортните обекти, посещавани от ползватели на карти MultiSport обработват тези лични данни само по инструкции на Бенефит Системс и от своя страна са задължение да спазват изискванията на Общия регламент (GDPR);

Важно! Бенефит Системс не споделя информация за посещенията на обектите, датите на посещенията, както и услугите, използвани от конкретен ползвател на карта MultiSport с компанията клиент, освен в случаите на доказана злоупотреба с картата Multisport или нарушение на Условията за ползване.

4. За да може ползвател на карта МultiSport да използва спортни, възстановителни и други услуги, включени в програмата MultiSport, при посещение в спортен обект, ползвателят на карта MultiSport трябва да удостовери самоличността си с документ, издаден от компетентните държавни, общински, образователни или други институции, и съдържащ име, фамилия и снимка (например: лична ката, шофьорска книжка, студентска книжка или карта, карта за градски транспорт и др. Това е необходимо за да се удостовери, че лицето, което ползва картата MultiSport е лицето, чието име е отпечатано на картата MultiSport.

Важно! Бенефит Системс не изисква и не се нуждае от копия на документи за самоличност. Ето защо ако от ползватели на карти MultiSport се изискат подобни копия на документи за самоличност, те са в правото си да откажат и ги насърчаваме да се свържат с Бенефит Системс незабавно, за да информират за подобни практики;

5. За целите на превенция, установяване и справяне със случаи на злоупотреба с карти MultiSport (например непозволено използване) или нарушения на Условията за ползване на карти MultiSport (публикувани на този сайт или описани в съответните споразумения между Бенефит Системс и компанията клиент), Бенефит Системс може да изиска ползвателите на карти MultiSport да верифицират своите посещения в конкретен спортен обект, подписвайки формуляр или може да обработва информация за активността на определени ползватели на карта MultiSport;

6. За да може да обработва и отговаря на молби/ запитвания/ оплаквания, подадени от ползватели на карти MultiSport, Benefit Systems може да обработва следните лични данни:

– име и фамилия на ползвателя на карта MultiSport, номер на картата MultiSport, наименование на компанията клиент и др.;

– техен имейл адрес (ако комуникацията протича чрез имейл) или телефонен номер (когато комуникацията се прави по телефон) или адрес (за запитвания/ искания/ оплаквания изпратени по поща);

– информацията, съдържаща се молбата/ запитването/ оплакването.

7. За да може да защитава законовите си права срещу искове на ползватели на карти MultiSport, компании клиенти или спортни обекти, Бенефит Системс може да съхранява описаните по-горе лични данни на ползватели на карти MultiSport за известен период след прекратяване на споразумението между Бенефит Системс и съответната компания клиент или между Бенефит Системс и съответния спортен обект;

8. За да отговори на изискванията на приложимото данъчно, счетоводно или друго законодателство, Бенефит Системс може да съхранява лични данни на ползватели на карти MultiSport, описани по-горе, за определен срок от време след прекратяване на споразумението между Бенефит Системс и съответната компания клиент и/или Бенефит Системс и съответния спортен обект и/или между Бенефит Системс и съответния ползвател на карта MultiSport (в случай на подобно споразумение);

9. За да може да информира ползвателите на карти MultiSport за добавянето на нови услуги или промени в мрежата от спортни обекти или Условията за ползване на карти MultiSport или други промени, свързани с програмата MultiSport, Бенефит Системс може да се наложи да обработва имейл адреси на ползватели на карти MultiSport (в случай, че конкретния ползвател изрично е поискал да получава подобна информация по имейл);

10. с цел разширяване на мрежата от партньори (т.е. с цел добавяне на повече партньорски спортни обекти), Бенефит Системс може да обработва обобщена статистическа информация относно посещаваните спортни съоръжения или услугите, използвани от ползвателите на картата MultiSport.

Бенефит Системс обработва горепосочените данни при следните правни основания:

– съгласие за обработка на лични данни, дадено от ползвателя на карта MultiSport;

– изпълнение на договор, по който ползвателят на картата MultiSport е страна (в случай че има споразумение между съответния ползвател на картата MultiSport и Benefit Systems);

– спазване на правните задължения, на които Бенефит системс може да подлежи (например задължението да поддържа документация за данъчни и счетоводни цели и др.)

– за целите на легитимните интереси на Benefit Systems, както е посочено по-горе;

IV. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни се събират чрез различни комуникационни канали, като например:

– от работодател (компания клиент), който е подписал споразумение с Benefit Systems за присъединяването на служителите си към програмата Multisport. В такива случаи работодателят разкрива пред Benefit Systems единствено личните данни, необходими за издаването на картите MultiSport – първо име и фамилия на ползвателя на картата MultiSport и името на клиентското дружество (т.е. работодателя)

– от работодател, изразил интерес да се присъедини към програмата „Мултиспорт“

– директно от ползвателя на картата MultiSport при регистрация на онлайн платформа, предназначена специално за тази цел от Benefit Systems

– директно от ползвателя на картата MultiSport при посещение в спортен обект;

– директно от ползвателя на картата MultiSport в случай на доброволно участие (като член на програмата Multisport) в определени маркетингови дейности на Benefit Systems (напр. спортни състезания и/или проучвания и др.)

V. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всички лични данни, обработвани от Бенефит Системс, се обработват за ограничен период от време. В зависимост от целта, Бенефит Системс съхранява личните данни за определени периоди от време, посочени по-долу:

– за целите на предоставянето на услугите на Бенефит Системс или до момента, в който възможни искове изгубят давност;

– за целите на директния маркетинг: докато ползвател на картата MultiSport не се откаже от членство в програмата Multisport; докато не възрази срещу обработването на личните му/ѝ данни или до оттегляне на неговото/нейното съгласие; което от тези обстоятелства се случи първо;

– за счетоводни и данъчни цели: за времето и в обема, изискван от приложимото законодателство.

VI. С КОГО МОЖЕ ДА СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При условие, че разкриването на лични данни е в съответствие със съответните закони за защита на данните, Бенефит Системс може да споделя лични данни със следните страни:

– Печатници, отпечатващи картите MultiSport;

– Партньорите ни (спортни и възстановителни обекти) записват данни само при регистриране на посещение на ползвател на карта MultiSport и при използване на услуги в техния обект;

– Клиенти (работодатели, сключили споразумение с Бенефит Системс) – единствено в случай на установена злоупотреба с карти MultiSport или нарушаване на Условията за ползване;

– доставчици на допълнителни услуги, предлагани в рамките на програмата MultiSport (напр. организатори на спортни състезания или други събития, за които ползвателите на карта MultiSport са изявили желание за участие);

– дружества, осигуряващи информационните системи и поддръжката на терминалите (като четци на баркодове в спортните обекти), както и други услуги по поддръжка; дружества, поддържащи електронни платежни услуги, лица, предоставящи услуги, свързани с обслужването на потребителите на карти MultiSport и подпомагане на нашите маркетингови дейности;

– дружества, които предоставят на Бенефит Системс правни, счетоводни, консултантски и одит услуги (при необходимост);

– Бенефит Системс може да разкрива лични данни на съответните компетентни органи, при изпълнение на законови задължения (например за целите на данъчна отчетност и други подобни).

Тъй като Бенефит Системс е с част от Benefit Systems Group, лични данни на ползватели на карти MultiSport може да бъдат споделяни с:

– Benefit Systems International Sp. z o.o., с адрес: Plac Europejski 2, 00-844 Warsaw, Poland

– Benefit System SA, Pl. с адрес: Europejski 2, 00-844 Warsaw, Poland

Бенефит Системс не прехвърля лични данни извън ЕС.

VII. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ

Ползвателите на карти MultiSport имат следните права по отношение на обработването на личните им данни, които може да упражнят по всяко време, като се свържат с Бенефит Системс:

– По имейл: dpo@benefitsystems.bg;

– По поща до адрес: Бенефит Системс България ЕООД, България, София 1612, ул. Юнак 11-13, ет. 1; не забравяйте да поставите на писмото надпис „Лични данни“;

– Като попълните формата за контакт на: https://www.benefitsystems.bg/contacts/

При упражняване на правата си, ползвателите на карти MultiSport може да бъдат помолени да се идентифицират, като покажат документ за самоличност, електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация, упоменати в закона за защита на лични данни на Република България или друг закон.

1. Право на достъп до личните данни

Ползвателите на карти MultiSport имат право на достъп до личните си данни, които Бенефит Системс обработва като администратор на данни, което означава, че ползвателите на карти MultiSport имат право да получат от Бенефит Системс потвърждение дали лични данни, отнасящи се до конкретен потребител на MultiSport карта се обработват, и, когато това е така, достъп до обработваните лични данни (напр. да получи копие от тях).

2. Право на коригиране и актуализиране на лични данни

Ползвателите на карти MultiSport могат да актуализират личните си данни по всяко време, ако личните данни са неточни или непълни.

След като Бенефит Системс получи уведомление от работодателя (или от ползвателя на картата MultiSport, ако предходното не е приложимо), че личните данни, обработвани от Бенефит Системс вече не са актуални, Бенефит Системс ще коригира данните въз основа на актуализираната информация и в случай че промяната е възможна. Актуализирането на данните може да отнеме до 5 работни дни, което е свързано с техническите условия на системите на Бенефит Системс.

3. Право на оттегляне на съгласие за обработката на лични данни

Ако лични данни се обработват въз основа на съгласие, ползвателят на карта MultiSport има право да оттегли съгласието си по всяко време. За да се оттегли съгласието ви за обработката на лични данни, моля, свържете се с нас по начина, предвиден в тези правила

4. Право на възразяване срещу обработката на лични данни

Ползвателите на карти MultiSport имат право да възразят срещу обработката на личните си данни, ако обработката на личните данни се извършва въз основа на законния интерес на Бенефит Системс или личните данни се обработват за целите на директния маркетинг

5. Право на ограничаване на обработването

Ползвателите на карти MultiSport имат право да ограничат обработката на техните лични данни, ако:

– точността на личните данни се оспорва от ползвател на карта MultiSport, за период, позволяващ на администратора да провери точността на личните данни; или

– обработката е незаконна и ползвателят на карта MultiSport се противопоставя на изтриването на лични данни и изисква вместо това ограничаване на употребата им; или

Бенефит Системс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработката, но те са необходими на ползвателя на карта MultiSport за установяване, упражняване или защита при юридически искове; или

Ползвателят на карта MultiSport възрази срещу обработката.

6. Право на преносимост на лични данни

Ползвателите на карта MultiSport имат право да получат личните си данни Бенефит Системс в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ползвателите на карта MultiSport също така могат да изискат от Benefit Systems да прехвърли личните им данни към друг администратор, ако трансферът е технически възможен и другият администратор се съгласи да ги приеме.

7. Право да бъдеш забравен (Право на изтриване)

Ползвателите на карти MultiSport могат да подадат до Бенефит Системс искане за изтриване на техните данни и да осигурят заличаване на личните си данни, ако тези данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани от Бенефит Системс; когато ползвателите на карта MultiSport са оттеглили съгласието си, или са възразили срещу обработването на своите лични данни, или когато личните данни са обработвани против закона.

8. Право да подадете жалба в надзорен орган

Ползвателите на карта MultiSport са в правото си да подадат жалба до Българската Комисия за защита на личните данни, в случай че правата им като субект на лични данни са били нарушени.

VIII. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Бенефит Системс ще преглежда и актуализира настоящия документ редовно във връзка със законовите промени и усилията на Benefit Systems да подобрят нивото на сигурност на личните данни и качеството на услугата.

Последната версия на настоящия документ е от дата 24/05/2018.

IX. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

В случай на допълнителни въпроси по отношение на обхвата на настоящата Политика за поверителност може да се свържете с Бенефит Системс:

– Чрез пощенско писмо до: Бенефит Системс България ЕООД, България, София 1612, ул. Юнак 11-13, ет. 1; не забравяйте да поставите на писмото надпис „Лични данни“

– по имейл: dpo@benefitsystems.bg;

– по телефон на: +359 2 820 57 70 и +359 879 280 284

– чрез формуляр на: https://benefitsystems.bg/contacts.