Проектно финансиране - Multisport

Бенефициент: Бенефит Системс България ООД

Проект с вх. рег. №: BG16RFOP002-2.095-4244 по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, реализирана по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“.

Наименование на проектно предложение: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Цел на проекта: Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия

Продължителността на проекта е 3 месеца
Начало: 28.01.2021г.
Край: 28.04.2021г.
Обща стойност на проекта: 150 000.00 лв., финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие, от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране

Със заповед РД-01-677/ 25.11.2020 на ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ Министър на здравеопазването считано от 27.11.2020 бяха преустановени всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, с изключение на международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на тази заповед, както и се преустановиха посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях. На тази база дружеството преустанови на 100% предоставянето на услугата си карта Multisport към всички свои клиенти, което рефлектира върху 100% спад на приходите за периода след 27.11.2020 г.

Очакваният резултат от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на дейността на Бенефит Системс България ООД, засегната от РД-01-677/25.11.2020 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

В резултат от изпълнението на процедурата предприятието ще продължи дейността си и след приключване на проекта. Дейности, които се включват при изпълнението на проекта са свързани с дейности, необходими за преодоляване на недостига или липса на оборотен капитал, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.