Политика за обработка на лични данни на кандидати за работа - Multisport

Политика за обработване на лични данни на кандидати за работа

1. Информация за администратора на лични данни

БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ ЕООД, регистрирана в Българския търговски регистър под ЕИК: 203418971, със седалище гр. София 1612, р-н Красно село, ул. Юнак 11-13, ет.1, телефони за контакт +359 2 820 57 70 или +359 879 280 284, info@benefitsystems.bg

2. Администратор на лични данни и основна цел при обработка на данните

2.1. За контакт с Администратора:
БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. Юнак 11-13, ет.1, София,
dpo@benefitsystems.bg

3. Данни, които обработваме

3.1. Ние обработваме следните Ваши лични данни: три имена, адрес, електронен адрес, телефонен номер, информация за завършено образование, образователен ценз, информация за предходни работодатели и заемани длъжности, както и други данни, които са включени в автобиографията Ви.

4. Цели и основание при обработка на данните

4.1. За да можем да оценим в каква степен сте подходящи за съответната позиция, за която кандидатствате, ние събираме следните Ваши лични данни: три имена, адрес, електронен адрес, телефонен номер, дата на раждане, информация за завършено образование, образователен ценз, информация за предходни работодатели и заемани длъжности, както и други данни, които са включени в автобиографията Ви.

4.1.1. За предварителна оценка: подадена от Вас автобиография/CV, три имена, електронен адрес, телефонен номер, дата на раждане, информация за завършено образование, образователен ценз, информация за предходни работодатели и заемани длъжности

4.1.2. След положителна оценка с цел свързване за интервю: три имена, адрес, електронен адрес, телефонен номер,

4.1.3. Изготвяне на индивидуална оферта: три имена, електронен адрес, телефонен номер.
Бенефит Системс България ЕООД обработва данните, изброени в настоящата точка, на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от нас критерии.

4.2. С Ваше съгласие

След съгласие, в случай че не бъдете назначен на работа в „Бенефит Системс България“ ЕООД за позицията, за която кандидатствате, ние обработваме следните Ваши лични данни: три имена, адрес, електронен адрес, телефонен номер, дата на раждане, информация за завършено образование, образователен ценз, информация за предходни работодатели и заемани длъжности, както и други данни, които са включени в автобиографията Ви, която сте ни представили, като данните се съхраняват от „Бенефит Системс България“ ЕООД за срок от една година, след предоставянето им, с цел да бъдат използвани за участие в подбор за други позиции в компанията, които са свободни в този период, както и за осъществяване на контакт с Вас за подобни позиции, по преценка на „Бенефит Системс България“ ЕООД.

Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някои или всички данни, описани по-горе, „Бенефит Системс България“ ЕООД няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Съгласието може да бъде оттеглено като това се заяви писмено на: dpo@benefitsystems.bg.

5. Обработване на данните самостоятелно или чрез трети лица, прехвърляне на данните

5.1. „Бенефит Системс България“ ЕООД обработва личните Ви данни в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016, самостоятелно или чрез трети лица, обработващи личните данни. В случай, че „Бенефит Системс България“ ЕООД ползва трети лица, които обработват личните Ви данни, то това става чрез възлагане, в което се полагат всички грижи за опазване на личните ви данни, а „Бенефит Системс България“ ЕООД остава изцяло отговорно за тяхната защита.

5.2. В случай, че „Бенефит Системс България“ ЕООД използва трето лице, обработващ личните Ви данни, което се намира извън рамките на Европейския съюз, това става след изрично решение на Европейската комисия или имаме подходящи гаранции за адекватното ниво на защита на Вашите лични данни.

5.3. Личните данни, могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели:

5.3.1. Лица обработващи данните по възлагане, от страна на „Бенефит Системс България“ ЕООД в т.ч.:

а) пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

б) компании, които по възлагане поддържат оборудване и софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни

в) лица, наети на граждански договор от „Бенефит Системс България“ ЕООД, подпомагащи процесите на работа и организация в компанията и др.

5.3.2. Лица, обработващи данните от свое име

а) Органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предостави лични данни по силата на действащото законодателство (като НАП, НОИ, Инспекция по труда, Комисията за защита на личните данни или други подобни).

6. Изтриване на данните

6.1. По правило, изтриваме Вашите лични данни, които сте ни предоставили за кандидатстване за обявена позиция, след приключване на процеса по подбор, освен ако не сте ни предоставили изричното съгласие в т. 4.3. по-горе или не е изтекъл нормативно определените срок за съхраняване на данните.

6.2. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви/ се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

6.3. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита, като криптиране, псевдонимизация и др.

7. Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти, групови практики и др.

Компанията е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

8. Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

Не използваме автоматизирани алгоритми за обработка на Вашите данни.

9. Вашите права, във връзка с обработване на личните ви данни

9.1. Право на информация: Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните Ви данни.

9.2. Право на корекция: В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, както и при настъпила промяна, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.

9.3. Право на изтриване: Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай, че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

9.4. Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

а) оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

б) обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

в) повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

г) сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали законните основания на администратора.

9.5. Право на преносимост на данни: Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа, в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако:

а) обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

б) обработването се извършва автоматично.

9.6. Право на възражение: В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработваме данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.

9.7. Право на жалба: В случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите отговорни за опазване на личните данни.

10. Компетентни органи за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg

В случай, че искате да упражните някое от посочените права, моля, свържете се с нас чрез контактите, предоставени в т.2 от настоящия документ.

11. Актуалност и промени на уведомлението

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата политика.

Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази политика, за да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Политиката е актуализирана за последен път на 25.05.2018 г.