Преоткрий България с MultiSport - общи условия - Multisport

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ MULTIPASSPORT  

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.1. Настоящите условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на кампания за събиране на стикери при посещения в спортни обекти с карта MultiSport/MultiSport Kids в паспорт MultiPASSport („Кампания“).  

1.2. Организатор на Кампанията е БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 203418971, със седалище и адрес на управление в гр. София 1612, р-н Красно село, ул. Юнак No “11-13”, („Бенефит Системс“ или „Организаторът“). 

1.3. Кампанията се провежда за срок от 01/07/2022 до 31/08/2022 г.  

1.4. Кампанията се организира и провежда на български език и се реализира чрез страницата https://www.facebook.com, на уебстраницата: www.benefitsystems.bg и официалните канали на Организатора в платформите: YouTube, LinkedIn, Instagram.  

1.5. Участниците потвърждават, че са запознати със съдържанието на настоящите Условия и се съгласяват да ги спазват. 

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

2.1. Право да участват в Кампанията имат физически лица притежатели на активна карта MultiSport и MultiSport Kids, тоест лица на възраст 18 г., както и деца до 16 г., лично и чрез техните законни представители – родители и настойници.  

2.2. Не се допуска участие с повече от една карта MultiSport/MultiSport Kid от един участник. 

2.3. Участието в Кампанията е доброволно, като не е обвързано с покупка, като за избягване на съмнение е необходимо Участниците да имат активни карти MultiSport/MultiSport Kids, тоест заплатен месечен абонамент за услугата. 

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

3.1. Кампанията предполага събиране на стикери от ХХ брой обекта, включени в лятното предложение на Организатора в специален паспорт на хартиен носител,  наречен MultiPASSport. 

3.2. Всеки желаещ да участва в кампанията, може да получи от всеки обект – участник в Кампанията своя MultiPASSport, в който може да залепи стикерите от посетените обекти. Списък с обектите, част от Кампанията, може да видите тук https://benefitsystems.bg/summer22/ 

3.3 Паспортът не се заменя и няма левова равностойност. 

3.4. В тегленето на наградите участват само Участници, отговарящи на Условията  

3.5. В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия). 

  1. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Първите трима участника, събрали всичките 31 стикера, може да изпратят своя попълнен MultiPASSport в оригинал в срок до 10/09/2022 г., за да получат награда от Организатора на адреса на Организатора (София 1612, ул. Юнак 11-13, Получател: Бенефит Системс България/ Кампания Лято 2022) 

4.2. Наградата е предметна, предоставя се безвъзмездно и ще се уточни допълнително.  

4.3. Наградите се доставят само на територията на Република България. 

4.4. Не се допуска замяна на награда с друг предмет или с нейната парична равностойност. 

4.5. Наградите са лични и не може да бъдат връчени на лице различно от участника. 

4.6. Всеки участник има право да получи само една награда. 

4.7 . Наградата се изпраща по куриер на адрес, посочен от печелившия участник,  като разходите са за сметка на Организатора. Ако участникът не бъде открит в рамките на 5 (пет) работни дни на посочените от него координати /адрес и телефон/, той губи правото да получи наградата и такава не се предоставя. 

4.8. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на друг участник, който отговоря на условията и е събрал 31 стикера. 

V ЛИЧНИ ДАННИ 

5.1 Бенефит Системс България ООД – Организаторът обработва получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство. 

5.2. В случай че Участник в Кампанията е лице, ненавършило пълнолетие, съгласието на родител/попечител/настойник е абсолютна предпоставка за участие в Кампанията.  

5.3 Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. 

5.4. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с Кампанията. 

5.5. Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена може да бъдат публикувани на Facebook страницата на БЕНЕФИТ СИСТЕМС или друг официален комуникационен канал на Бенефит Системс (уеб страница, Instragram, LinkedIn). 

5.6. Потребителят има право да поиска достъп до, коригиране, изтриване на личните си данни, да възрази срещу начина на обработване на личните му/й данни, право да поиска ограничаване на обработването на личните данни, право на преносимост на личните данни между отделните оператори, както и право да подаде жалба пред компетентните държавни органи – Комисията за защита на личните данни. 

5.7. Организаторът съхранява личните данни на спечелилите в сроковете съгласно действащото българско законодателство. 

VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Кампанията или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат с Организатора – на физическия адрес или чрез със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, недоставен паспорт поради вина на куриер. 

6.2. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Кампанията, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. 

6.3. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия.  

РАЗДЕЛ VII . ДРУГИ 

7.1. Правилата са публикувани и ще останат достъпни за целия период на Кампанията на уеб страницата на БЕНЕФИТ СИСТЕМС. 

7.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като обяви това на Facebook страницата и на уебсайта на Бенефит Системс. В случай, че участникът не е съгласен с Правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие. 

7.3. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство. 

Тази Кампания не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook. Тъй като Кампанията не се организира от Facebook, никакви правни претенции не могат да бъдат предявени към Facebook. Получателят на информацията, предоставена от Участниците, е Бенефит Системс, а не Facebook.